RINGESTONE GEL (12G)

  • DOES NOT MELT ( KHÔNG BỊ CHẢY)
  • NO WIPE ( KHÔNG CẦN LAU LẠI BẰNG ACOHOL SAU KHI HƠ)
  • UV: 4 MINS  – LED: 2MINS ( HƠ DƯỚI ĐÈN UV: 4 PHÚT   –   LED: 2 PHÚT)
  • VERY STRONG AND LONG LASTING ( ĐÍNH ĐÁ RẤT BỀN VÀ CHẮC, GIỮ LÂU)
  • *NOTE: LEAVE IN PAPER BOXES AFTER USE. AWAY FROM AIR AND BRIGHT LIGHT ( ĐỂ LẠI VÀO HỘP GIẤY SAU KHI SỬ DỤNG. TRÁNH NƠI CÓ KHÔNG KHÍ VÀ ÁNH SÁNG)

£13.00 INC. VAT

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RINGESTONE GEL (12G)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button Scroll to Top